اعضای گروه پژوهشی نانو فناوری محاسباتی

 

دکترسیما مشایخی (عضو هیئت علمی گروه ریاضی)

دکتر حامد صفی خانی (عضو هیئت علمی گروه مکانیک)

دکتر کورش خورشیدی (عضو هیئت علمی گروه مکانیک)

دکتر محمد جواد خوشگفتار (عضو هیئت علمی گروه مکانیک)

دکتر محمد سنایی پور (عضو هیئت علمی گروه برق)

دکتر مهران شاه منصوری (عضو هیئت علمی گروه فیزیک)

دکتر سیف اله سلیمانی (عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر)

دکتر رفعت محمدی (عضو هیئت علمی گروه مکانیک)

دکتر سید نوراله موسوی (عضو هیئت علمی گروه ریاضی)

دکتر محمد سلیمان نژاد (عضو هیئت علمی گروه شیمی)