اعضای گروه پژوهشی نانو ساختارها

 

دکتر جواد ذوالقرنین (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر علیرضا خدابخشی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر یوسف پاینده (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد)

دکتر وحید مهدوی (عضوهیئت علمی گروه شیمی)

دکتر کاوه خسروی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر سید محسن حسینی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر مهدی رئوفی (عضو هیئت علمی گروه مواد)

دکترقاسم عیسی آبادی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد)

دکتر فرهاد حیدری (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر مجید مهدیه (عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی)

دکتر میثم سلیمانی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر حمید خانمحمدی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر موسی سلگی (عضو هیئت علمی گروه باغبانی)

دکتر معین طاهری (عضو هیئت علمی گروه مکانیک)

دکتر آبتین عبادی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر محمد ولاشجردی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد)

دکتر حسین حسن نژاد (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد)

دکتر علی سنبلی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد)

دکتر محمدعلی بداغی فرد (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر رضا پورایمانی (عضو هیئت علمی گروه فیزیک)

دکتر علیرضا کریمی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر علی بابایی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر علیرضا صلابت (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر امیر عزیزی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر خلیل فقیهی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)