اهداف پژوهشی

* تلاش در جهت آموزش و پژوهش نانو در سطح دانشگاه و استان و گسترش مرزهای دانش

* ایجاد فضای مناسب برای همکاری گروهی متخصصان رشته های مختلف (از داخل و بیرون دانشگاه)

* ارتباط با صنایع و مراکز تحقیقاتی مرتبط با نانو در سطح منطقه

* انجام طرح های پژوهشی با صنایع

* ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای

* برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه های تجربی و محاسباتی

* برگزاری همایش های دوره ای (تخصصی نانو)

* تشکیل کارگروه های دانشجویی با رویکرد پژوهشی