اعضای گروه پژوهشی نانو محیط زیست

 

دکتر مژگان زنده دل (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر حمید خانمحمدی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر علی بابایی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر علیرضا صلابت (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر امیر عزیزی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر خلیل فقیهی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر جواد ذوالقرنین (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر علیرضا خدابخشی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر کاوه خسروی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر سید محسن حسینی (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر فرهاد حیدری (عضو هیئت علمی گروه شیمی)

دکتر محمد یاسر معصومی (عضو هیئت علمی شیمی)

دکتر علیرضا پسرکلو (عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی)

دکتر مجید کمیجانی (عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی)

دکتر منیره محمودی (عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی)

دکترعلیرضا شایسته فر(عضوهیئت علمی گروه زیست شناسی)

دکتر میترا نوری (عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی)

دکتر مهدی خدایی مطلق (عضو هیئت علمی گروه علوم دامی)

دکتر آزاده کاظمی (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست)

دکتر موسی سلگی (عضو هیئت علمی گروه باغبانی)