1-  انجام مقدمات لازم برای تصویب تشکیلات تفصیلی شامل:

         - تهیه مستندات مورد نیاز برای رده بندی تشکیلاتی.

         - مذاکره با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت.     

         - ارسال مستندات و پیگیری های لازم با دفتر بودجه و تشکیلات وزارت.

 • 2-  پیگیری، گردآوری  و تجزیه و تحلیل تغییرات و نیازهای ساختاری واحدها.
 • 3-  تهیه و تدوین ساختار تفصیلی وفق قوانین و مقررات موجود.
 • 4-  آماده سازی ساختار برای ارجاع به هیئت اجرایی تشکیلات و امور انسانی غیر هیئت علمی.
 • 5-  انجام تغییرات و اصلاحات مد نظر هیئت.
 • 6-  پیگیری تصویب و تأیید دفتر بودجه و تشکیلات و هیئت امناء.
 • 7-  همکاری با حوزه کارگزینی برای پیاده سازی تغییرات اِعمال شده.
 • 8-  تشخیص و تعیین رشته شغلی پست های سازمانی، وفق طرح طبقه بندی مشاغل.
 • 9-  بازبینی و به روز رسانی وظایف واحدها سازمانی دانشگاه.
 • 10-  نظارت بر چگونگی تعیین وظایف کارکنان با هماهنگی مدیران واحدها.
 • 11-  شرکت در کارگروه ها و کمیته های تخصصی مربوط.
 • 12-  تهیه گزارش های لازم جهت اطلاع مدیریت و یا سایر ارگان ها.