ارائه بورسیه های تحصیلی از سوی موسسه کنفسیوس چین به دانشجویان

ارائه بورسیه های تحصیلی از سوی موسسه کنفسیوس چین به دانشجویان

موسسه کنفسیوس چین با هدف ترویج فرهنگ چینی و حمایت از تدریس محلی اتباع خود در سطح بین الملل و تسهیل مبادلات فرهنگی به دانشجویان مستعد بورسیه تحصیلی اعطا می نماید.

دانشجویان علاقمند به منظور اطلاع از برخی بورسیه های تحصیلی و فعالیت های پژوهشی موسسه کنفسیوس چین، می توانند با مطالعه اطلاعیه از شرایط و ضوابط بورسیه ها در این خصوص اقدام نمایند.

لازم به ذکر است موسسه کنفوسیوس یک سازمان آموزشی عمومی است که تحت نظر وزارت آموزش و پرورش جمهوری خلق چین قرار دارد، این موسسه با هدف ترویج زبان و فرهنگ چینی، حمایت از

تدریس محلی چینی ها در سطح بین المللی و تسهیل مبادلات فرهنگی فعایت می نماید.  

اطلاعیه بورسیه موسسه کنفسیوس چین