دانشکده فنی و مهندسی/ Faculty of Engineering

رشته/گرایش

Major / Filed

مقطع دکتری/ PhD Degree

مهندسی شیمی

Chemical Engineering

مهندسی شیمی فرایندهای جداسازی

Chemical Engineering- Separation processes

مهندسی کامپیوتر-نرمافزار

Computer Engineering- Software Engineering

مقطع کارشناسی ارشد/ Master Degree

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

Electrical Engineering - Power Electronics and Electric Machines

مهندسی برق-سیستمهای قدرت

Electrical Engineering- Power System

مهندسی پلیمر-فراورش

Polymer Engineering- Processing

مهندسی شیمی-ترموسینتیک و کاتالیست

Chemical Engineering- Thermo-Kinetics and Catalyst

مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی

Chemical Engineering- Separation processes

مهندسی عمران-زلزله

Civil Engineering- Earthquake Engineering

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

Civil Engineering-Geotechnical Engineering

مهندسی عمران-سازه

Civil Engineering- Structures

مهندسی کامپیوتر-نرمافزار

Computer Engineering- Software Engineering

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

Mechanical Engineering – Energy Conversion

مهندسی مکانیک-ساخت تولید

Mechanical Engineering- Production and Manufacturing

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

Mechanical Engineering- Applied Design

مهندسی مکاترونیک

Mechatronic Engineering

مهندسی مکاترونیک

Mechatronic Engineering

مهندسی مواد-شکلدادن فلزات

Materials Engineering- Metal Forming

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

Materials Engineering- Characterization and Selection of Engineering Materials

مقطع کارشناسی/ Bachelor Degree

مهندسی برق

Electrical Engineering

مهندسی برق - قدرت

Electric Power Engineering

مهندسی شیمی

Chemical Engineering

مهندسی صنایع

Industrial Engineering

مهندسی عمران

Civil Engineering

مهندسی کامپیوتر

Computer Engineering

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

Mechanical Engineering- Production and Manufacturing

مهندسی مواد و متالورژی

Materials Science and Metallurgy

 

دانشکده علوم پایه/ Faculty of Basic Sciences

رشته/گرایش

 Major / Filed

مقطع دکتری/ PhD Degree

ریاضی محض-آنالیز

Pure Mathematics - Analysis

ریاضی محض-جبر

Pure Mathematics - Algebra

ریاضی محض - هندسه (توپولوژی)

Pure Mathematics - Geometry (Topology)

زیستشناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی

Animal Biology - Cellular and Developmental

شیمی-شیمی آلی

Chemistry- Organic Chemistry

شیمی-شیمی تجزیه

Chemistry - Analytical Chemistry

شیمی-شیمی فیزیک

Chemistry- Physical Chemistry

شیمی-شیمی معدنی

Chemistry- Inorganic Chemistry

فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدانها

Physics-Elementary Particles and Field Theory

فیزیک-فیزیک ماده چگال

Physics - Condensed Matter physics

فیزیک-فیزیک هستهای

Physics- Nuclear Physics

مقطع کارشناسی ارشد/ Master Degree

بیوشیمی

Biochemistry

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

Applied Mathematics - Numerical Analysis

ریاضی کاربردی-بهینهسازی

Applied Mathematics- Optimization

ریاضی کاربردی-ریاضی مالی

Applied Mathematics- Financial Mathematics

ریاضی محض-آنالیز

Pure Mathematics - Analysis

ریاضی محض-جبر

Pure Mathematics - Algebra

ریاضی محض-هندسه (توپولوژی)

Pure Mathematics - Geometry (Topology)

زیستشناسی جانوری- بیوسیستماتیک

Animal Biology - Biosystematics

زیستشناسی جانوری- سلولی و تکوینی

Animal Biology - Cellular and Developmental

زیستشناسی جانوری-فیزیولوژی

Animal Biology - Physiology

زیستشناسی گیاهی-سیستماتیک و بومشناسی

Plant Biology - Systematics and Ecology

زیستشناسی گیاهی-فیزیولوژی

Plant Biology - Physiology

ژنتیک

Genetics

ژئوفیزیک-ژئو الکتریک

Geophysics - Geo Electric

شیمی-شیمی آلی

Chemistry- Organic Chemistry

شیمی-شیمی تجزیه

Chemistry - Analytical Chemistry

شیمی-شیمی فیزیک

Chemistry- Physical Chemistry

شیمی-شیمی کاربردی

Chemistry- Applied Chemistry

شیمی-شیمی معدنی

Chemistry- Inorganic Chemistry

فیزیک-اپتیک و لیزر

Physics-Laser and Optics

فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدانها

Physics-Elementary Particles and Field Theory

فیزیک-فیزیک هستهای

Physics- Nuclear Physics

فیزیک-فیزیک پلاسما

Physics-Plasma Physics

فیزیک-فیزیک ماده چگال

Physics - Condensed Matter Physics

فیزیک- نانو فیزیک

Physics-Nano Physics

شیمی- نانوشیمی

Chemistry - Nanochemistry

مقطع کارشناسی/ Bachelor Degree

 آمار

Statistics

ریاضیات و کاربردها

Mathematics and Applications

زیست شناسی -علوم گیاهی

Plant Biology

یست شناسی- علوم جانوری

Animal Biology

شیمی - کاربردی

Applied Chemistry

شیمی محض

Pure Chemistry

فیزیک مهندسی

Engineering Physics

فیزیک

Physics

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی/ Faculty of Agriculture and Natural Recourses

رشته/گرایش

Major Filed

مقطع دکتری/ PhD Degree

-----

----

مقطع کارشناسی ارشد/ Master Degree

علوم و مهندسی آب

Water Sciences and Engineering

آبیاری و زهکشی

Irrigation and Draining

علوم و مهندسی محیط زیست

Environmental Sciences and Engineering

ارزیابی و آمایش سرزمین

Evaluation and Land Use Planning

آلودگی محیط زیست

Environmental Pollution

مهندسی علوم باغبانی

Horticultural Science Engineering

گیاهان دارویی

Medicinal Plants

درختان میوه

Fruit Trees

سبزی ها

Vegetables

گیاهان زینتی

Ornamental Plants

مهندسی علوم دامی

Engineering of Animal Sciences

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

Genetics and Animal Breeding

فیزیولوژی دام و طیور

Animal Physiology

تغذیه دام

Poultry Nutrition

تغذیه طیور

Ruminant Nutrition

مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)

Bio systems Engineering (Agriculture)

مقطع کارشناسی/ Bachelor Degree

علوم و مهندسی آب

Water Sciences and Engineering

علوم و مهندسی محیط زیست

Environmental Sciences and Engineering

گیاهان دارویی

Medicinal Plants

مهندسی علوم باغبانی

Horticultural Science Engineering

مهندسی علوم دامی

Engineering of Animal Sciences

مهندسی مکانیک بیوسیستم(کشاورزی )

Biosystems Engineering (Agriculture)

 

 

دانشکده زبان های خارجی/ Faculty of Foreign Languages and Literatures

رشته/گرایش

Major / Filed

مقطع دکتری/ PhD Degree

آموزش زبان انگلیسی

English Language and Literature

زبان و ادبیات عرب

Arabic Language and Literature

مقطع کارشناسی ارشد/ Master Degree

آموزش زبان انگلیسی

Teaching English Language as a Foreign Language (TEFL)

آموزش زبان انگلیسی

English Language and Literature

زبان و ادبیات عربی

Arabic Language and Literature

مقطع کارشناسی/ Bachelor Degree

زبان و ادبیات انگلیسی

English Language and Literature

زبان و ادبیات عربی

Arabic Language and Literature

مترجمی زبان انگلیسی

English Language Translation

 

 

دانشکده هنر/ Faculty of Art

رشته/گرایش

Major / Filed

مقطع دکتری/ PhD Degree

-----

----

مقطع کارشناسی ارشد/ Master Degree

-----

----

مقطع کارشناسی/ Bachelor Degree

صنایع دستی

Handicrafts

فرش

Carpet Design

 

دانشکده علوم انسانی/ Faculty of Human Sciences

رشته/گرایش

Major Filed

مقطع دکتری / PhD Degree

زبان و ادبیات فارسی

Persian Language and Literature

علوم قرآن و حدیث

Quran and Hadith Studies

مقطع کارشناسی ارشد/ Master Degree

برنامهریزی درسی

Curriculum Development & Instruction Methods

تاریخ-تاریخ اسلام

History- History of Islam

تاریخ-تاریخ ایران اسلامی

History- History of Islamic Iran

تکنولوژی آموزشی

Educational Technology

روانشناسی عمومی

General Psychology

زبان و ادبیات فارسی

Persian Language and Literature

زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی

Persian Language and Literature- Comparative Literature

علوم قرآن و حدیث

Quran and Hadith Studies

مقطع کارشناسی/ Bachelor Degree

تاریخ

History

روانشناسی

Psychology

زبان و ادبیات فارسی

Persian Language and Literature

علوم تربیتی

Education

علوم قرآن و حدیث

Quran and Hadith Studies

مدیریت صنعتی

Industrial Management

 

دانشکده علوم ورزشی/ Faculty of Sport Sciences

رشته/گرایش

Major Filed

مقطع دکتری/ PhD Degree

-----

----

مقطع کارشناسی ارشد/ Master Degree

روانشناسی ورزشی

Psychomotor and Psychology of Sport

آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-امدادگر ورزشی

Pathology and Movement Improvement

آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی

Pathology and Movement Improvement

رفتار حرکتی-رشد حرکتی

 

رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی

 

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

 Exercise Physiology-Physiology of Physical Activity and Health

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی

Applied Exercise Physiology

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

Sport Management- Strategic Management in Sport Organizations

مقطع کارشناسی/ Bachelor Degree

علوم ورزشی

Sport Sciences