دانشکده علوم پایه

رشته/گرایش

مقطع دکتری

ریاضی محض-آنالیز

ریاضی محض-جبر

ریاضی محض - هندسه (توپولوژی)

زیستشناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی

شیمی-شیمی آلی

شیمی-شیمی تجزیه

شیمی-شیمی فیزیک

شیمی-شیمی معدنی

فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدانها

فیزیک-فیزیک ماده چگال

فیزیک-فیزیک هستهای

مقطع کارشناسی ارشد

بیوشیمی

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

ریاضی کاربردی-بهینهسازی

ریاضی کاربردی-ریاضی مالی

ریاضی محض-آنالیز

ریاضی محض-جبر

ریاضی محض-هندسه (توپولوژی)

زیستشناسی جانوری- بیوسیستماتیک

زیستشناسی جانوری- سلولی و تکوینی

زیستشناسی جانوری-فیزیولوژی

زیستشناسی گیاهی-سیستماتیک و بومشناسی

زیستشناسی گیاهی-فیزیولوژی

ژنتیک

ژئوفیزیک-ژئو الکتریک

شیمی-شیمی آلی

شیمی-شیمی تجزیه

شیمی-شیمی فیزیک

شیمی-شیمی کاربردی

شیمی-شیمی معدنی

فیزیک-اپتیک و لیزر

فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدانها

فیزیک-فیزیک هستهای

فیزیک-فیزیک پلاسما

فیزیک-فیزیک ماده چگال

فیزیک- نانو فیزیک

شیمی- نانوشیمی

مقطع کارشناسی

 آمار

ریاضیات و کاربردها

زیست شناسی -علوم گیاهی

یست شناسی- علوم جانور

شیمی - کاربردی

شیمی محض

فیزیک مهندسی

فیزیک

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

رشته/گرایش

مقطع دکتری

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی فرایندهای جداسازی

مهندسی کامپیوتر-نرمافزار

مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

مهندسی برق-سیستمهای قدرت

مهندسی پلیمر-فراورش

مهندسی شیمی-ترموسینتیک و کاتالیست

مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی

مهندسی عمران-زلزله

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

مهندسی عمران-سازه

مهندسی کامپیوتر-نرمافزار

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک-ساخت تولید

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

مهندسی مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک

مهندسی مواد-شکلدادن فلزات

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مقطع کارشناسی

مهندسی برق

مهندسی برق - قدرت

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

مهندسی مواد و متالورژی

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

رشته/گرایش

مقطع دکتری

-----

مقطع کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی محیط زیست

ارزیابی و آمایش سرزمین

آلودگی محیط زیست

مهندسی علوم باغبانی

گیاهان دارویی

درختان میوه

سبزی ها

گیاهان زینتی

مهندسی علوم دامی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی دام و طیور

تغذیه دام

تغذیه طیور

مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)

مقطع کارشناسی

علوم و مهندسی آب

علوم و مهندسی محیط زیست

گیاهان دارویی

مهندسی علوم باغبانی

مهندسی علوم دامی

مهندسی مکانیک بیوسیستم(کشاورزی )

 

 

دانشکده زبان های خارجی

رشته/گرایش

مقطع دکتری

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات عرب

مقطع کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات عربی

مقطع کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عربی

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

دانشکده هنر

رشته/گرایش

مقطع دکتری

-----

مقطع کارشناسی ارشد

-----

مقطع کارشناسی

صنایع دستی

فرش

 

دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش

مقطع دکتری 

زبان و ادبیات فارسی

علوم قرآن و حدیث

مقطع کارشناسی ارشد

برنامهریزی درسی

تاریخ-تاریخ اسلام

تاریخ-تاریخ ایران اسلامی

تکنولوژی آموزشی

روانشناسی عمومی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی

علوم قرآن و حدیث

مقطع کارشناسی

تاریخ

روانشناسی

زبان و ادبیات فارسی

علوم تربیتی

علوم قرآن و حدیث

مدیریت صنعتی

 

دانشکده علوم ورزشی

رشته/گرایش

مقطع دکتری

-----

مقطع کارشناسی ارشد

روانشناسی ورزشی

آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-امدادگر ورزشی

آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی

رفتار حرکتی-رشد حرکتی

رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مقطع کارشناسی

علوم ورزشی