چشم انداز:

 

1- همکاری  با موسسات و دانشگاه های خارجی در زمینه (تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های مشترک کارشناسی ارشد و دکتری،
راه اندازی نشریات علمی معتبر مشترک، انجام پروژه های صنعتی و علمی مشترک، برگزاری کنفرانس های علمی بین المللی، دعوت از
اساتید خارجی و اعزام اساتید برای دوره های کوتاه مدت کمتر از یک ماه و ...)

2- جذب دانشجویان خارجی (بصورت بورسیه و آزاد)

3- ارتقاء دفتر همکاری های علمی بین المللی به معاونت امور بین الملل

4- برگزاری دوره های فرهنگی و تاریخی کوتاه مدت برای دانشجویان خارجی

5- تسهیل شرایط و الزام اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری برای استفاده از فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت.