شهریه رشته های و مقاطع تحصیلی در دانشگاه اراک به شرح زیر است. اعداد اعلام شده بر اساس دلار آمریکا و به ازای هر ترم تحصیلی محاسبه شده اند.

نام دانشکده

مقطع

کارشناسی

مقطع

کارشناسی ارشد

مقطع

دکتری

علوم انسانی

300

500

800

زبان های خارجی

300

500

800

علوم پایه

300

700

1000

فنی و مهندسی

400

700

1000

علوم ورزشی

400

750

--

کشاورزی و منابع طبیعی

400

750

--

هنر

400

--

--