آشنایی

ادامه تحصیل کلیه دانشجویان غیر ایرانی در جمهوری اسلامی ایران، مانند هر کشور دیگری مستلزم اخذ ویزای مناسب و تعیین وضعیت اقامتی دانشجوبان غیر ایرانی و خانواده آنها در ایران است.

دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی که در دانشگاه اراک قرار دارد، مسئولیت پیگیری کلیه امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه اراک و دانشجویان غیر ایرانی سایر دانشگاه های استان مرکزی و اعضای خانواده آنها را به عهده دارد. بنابراین دانشجویان غیر ایرانی نیازی به مراجعه به هیچ یک از مراجع قانونی دیگر که امور مربوط به ویزا و مهاجرت و اقامت اتباع را بررسی می کنند ندارند و جهت انجام کلیه امور کنسولی خود صرفا باید به دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایران استان مرکزی که در دانشگاه اراک مراجعه کنند.