الزام به ارائه بیمه نامه حوادث جهت استفاده از خدمات کنسولی

الزام به ارائه بیمه نامه حوادث جهت استفاده از خدمات کنسولی

به اطلاع کلیه دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی می رساند که از سال 1395-1396 پوشش بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی و افراد تحت تکفل آنها صرفا با خرید الکترونیکی بیمه حوادث از طریق سامانه شرکت خدمات بیمه ای حیات امن (نمایندگی بیمه ایران) به نشانی اینترنتی www.hayateamn.ir انجام می پذیرد  و ارائه کلیه خدمات کنسولی به این دانشجویان منوط به ارائه تصویر بیمه نامه حوادث شرکت بیمه حیات امن می باشد.