تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی فی مابین "دانشگاه اراک" و " دانشگاه یزد"

تفاهم نامه همکاری علمی بین المللی فی مابین "دانشگاه اراک" و " دانشگاه یزد"

به منظور تبیین یک چارچوب نظام مند جهت هم فکری، هم افزایی، ایجاد و گسترش همکاری های بین المللی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران، یک تفاهم نامه مابین دانشگاه اراک و دانشگاه یزد به امضاء رسید. با امضای این تفاهم نامه طرفین حداکثر تلاش خویش را در جهت گسترش همکاری های مشترک مبذول خواهند داشت. این همکاری مشترک یک مشارکت آکادمیک با رعایت اصول خاص آن از سوی طرفین خواهد بود.