نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون مجازی دوره آموزشی اتوماسیون اداری

برگزاری آزمون مجازی دوره آموزشی اتوماسیون اداری

با توجه به نیاز به روز رسانی کاربران سامانه اتوماسیون اداری، این دوره آموزشی به صورت مجازی ارائه گردید و آزمون مزبور در تاریخ 1398/08/14 به صورت متمرکز انجام شد.