نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مشارکتی 99/2/23

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مشارکتی 99/2/23

این دوره برای مدیران میانی، پایه، عملیاتی و کارشناس مسئولان محترم دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.