آیین نامه

  جهت مشاهده ائین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد  و ایثارگر اینجا کلیک نمایید .

-    جهت مشاهده دستورالعمل جدید شهریه (آئین نامه تبصره اجرایی ماده 66 ) دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه پرداز ( شبانه ) اینجا کلیک نمایید .

-    جهت مشاهده آئین نامه کانون علمی - فرهنگی ایثار اینجا کلیک نمایید .

-  جهت مشاهده دستورالعمل جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار 99  اینجا کلیک نمایید .( مهلت ارسال فرم های تقاضانامه ومستندات مربوطه 20 اسفند ماه 99 )

 

جهت مشاهده کلیه آئین نامه های مربوطه به آدرس ذیل  بخش آئین نامه هامراجعه فرمایید :

سایت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری  :    http://shahed.saorg.ir