آیین نامه

-          آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

-          آئین نامه  نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

-          آئین نامه کانون علمی – فرهنگی ایثار

جهت مشاهده کلیه آئین نامه های مربوطه به آدرس ذیل  بخش آئین نامه هامراجعه فرمایید :

سایت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری  :    http://shahed.saorg.ir