فرم ها

جهت مشاهده فرم اطلاعات  دانشجویان شاهد و ایثارگر (جهت ثبت نام و تشکیل پرونده ایثارگری) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم مراجعه دانشجویان شاهد و ایثارگر به اساتید مشاور محترم  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم عضویت در کانون علمی - فرهنگی ایثار اینجا کلیک نمایید .

جهت مشاهده فرم حق التدریس کلاسهای تقویتی دانشجویان شاهد و ایثارگر اینجا کلیک نمایید .

جهت مشاهده جدول درج ساعات کلاسهای تقویتی شاهد و ایثارگر اینجا کلیک نمایید .

جهت مشاهده فرم های تقاضانامه پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار ( سال 99 ) اینجا کلیک نمایید .

جهت مشاهده و دریافت فرم تعهد نامه میهمانی و انتقال ویژه دانشجویان شاهد  و ایثارگر اینجا کلیک نمایید.

 

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی کلاس های تقویتی  :

اخذ کلاسهای تقویتی لزوما با هماهنگی استاد مشاور محترم گروه مربوطه و دفتر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر امکانپذیر می باشد .