نام و نام خانوادگی :جناب آقای دکتر احمد همتا 

سمت : مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه 

شماره تماس : 32621032