ابزار اندازه گیری آزمایشگاه علوم ورزشی:

تریدمیــل مــوش، فشارســنج دیجیتالــی، دینامومتــر دســتی، دســتگاه بــادی کامپوزیشــن، الکتاتســنج، انعطــاف ســنج، تــرازو و قدســنج، ماســاژور، اســپینال مــوس، کالیپــر، فشارســنج جیــوه ای، گونیــا متــر، ضربانســنج پــوالر، ســت آنتروپومتریکــی، کولیــس، دســتگاه تریدمیــل العمــل، کاســمد، دســتگاه ســنجش زمــان عکس دســتگاه الکتروکاردیوگرافــی، اســپیرومتری،کانتــرشــمارنده واکنــش تحریکــی، دســتگاه جهت‌یــاب و ..