ارتباط با دانشکده علوم ورزشی

آدرس: اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی 

کد پستی: ۸۷۵ -۳۸۱۵۶ 

تلفن تماس آموزش دانشکده: 08634173492

دورنگار: 

پست الکترونیکی: 

 

مسئول دفتر

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.