ارتباط با دانشکده علوم ورزشی

آدرس: اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی 

کد پستی: ۸۷۵ -۳۸۱۵۶ 

 مسئول آموزش: 08634173492

کارشناس آموزش: 08634173580

کارشناس تحصیلات تکمیلی: 08632629024

مسئول آزمایشگاه: 08632629022

کارشناس دانشجویی فرهنگی: 08632629022

مدیر گروه رفتار حرکتی و رواشناسی ورزشی: 08632629130

مدیر گروه مدیرت ورزشی:

مدیر گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی:

دورنگار: 

پست الکترونیکی: 

 

مسئول دفتر

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.