معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

در حال حاضر مسئولیت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی برعهده سرکار خانوم دکتر فرنازفخری، با مرتبه علمی استادیار، از اعضای محترم هیات علمی گروه مدیریت ورزشی می باشد.

شرح وظایف:

1. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
2. برگزاری منظم شورای تحصیلات تکمیلی
3. تصویب و تایید پیشنهادیه های دانشجویان ارشد و دکتری
4. تصویب و تایید اساتید راهنما و مشاور دانشجویان ارشد و دکتری
5. نظارت بر حسن اجرای دفاعیه های ارشد و دکتری
6. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
7. پیگیری امور و درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
8. سایر امور مرتبط