آیین نامه های استعداد درخشان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد از سال تحصیلی 98-99 به بعد دانلود (119.7k)
آیین نامه پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد و دکتری شماره 5 دانلود (137.4k)
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره های کارشناسی ارشد شماره 2 دانلود (278.8k)
آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد درخشان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد شماره 1 دانلود (189.1k)
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره های دکتری شماره 3 دانلود (811.3k)
شیوه نامه تخصیص ظرفیت در دوره کارشناسی ارشد و دکتری به اعضای هیئت علمی دانلود (462.3k)
آیین نامه پذیرش بدون آزمون دوره تحصیلی دکتری شماره 4 دانلود (293.5k)