آدرس: اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی طبقه اول 

شماره تماس: 

08634173492