آدرس: اراک میدان بسیج (سردشت) دانشگاه اراک دانشکده علوم ورزشی امور دانشجویی فرهنگی دانشکده 08632623580