مسئول آموزشی

اکرم فراهانی 

شماره تماس: 34173492-086

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

ناهید ادیب ن‍ژاد

شماره تماس: 32629024-086