معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر محمد پرستش

تحصیلات: دکتری فیزیولوژی ورزشی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 32629004-086

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی