ابزار اندازه گیری آزمایشگاه علوم ورزشی:

تریدمیــل مــوش، فشارســنج دیجیتالــی، دینامومتــر دســتی، دســتگاه بــادی کامپوزیشــن، الکتاتســنج، انعطــاف ســنج، تــرازو و قدســنج، ماســاژور، اســپینال مــوس، کالیپــر، فشارســنج جیــوه ای، گونیــا متــر، ضربانســنج پــوالر، ســت آنتروپومتریکــی، کولیــس، دســتگاه تریدمیــل العمــل، کاســمد، دســتگاه ســنجش زمــان عکس دســتگاه الکتروکاردیوگرافــی، اســپیرومتری،کانتــرشــمارنده واکنــش تحریکــی، دســتگاه جهت‌یــاب و ..

جهت دریافت فرم درخواست استفاده از آزمایشگاه یا وسایل آزمایشگاه به منظور اجرای طرح های پژوهشی ویژه اعضاء هیئت علمی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم امانت وسایل آزمایشگاه درخصوص پایان نامه اینجا را کلیک نمایید