روسای پیشین دانشکده علوم ورزشی تا کنون

دکتر داریوش خواجوی
خرداد 1396 لغایت آبان 1397

 

مرحوم دکتر اسفندیار خسروی زاده

آبان 1397 لغایت بهمن 1400

 

دکتر عباس صارمی

بهمن 1400 تا کنون