رئیس دانشکده 

 

 دکتر عباس صارمی

تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی

مرتبه علمی: دانشیار 

تلفن:32629002-086

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی