رئیس دانشکده 

 دکتر اسفندیار خسروی زاده 

تحصیلات: دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی در ورزش

مرتبه علمی: دانشیار 

تلفن:32629002-086

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی