کارشناس امور عمومی، مالی و فرهنگی

محمد سلیمانی راد

شماره تماس: 32629022_086

 

کارشناس دانشجویی (وام)

 ایمان ملکی

شماره تماس: 34173580-086