نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی با استفاده از skype

برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی با استفاده از skype

برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی با استفاده از skype
نام دانشجو: خانم صادقی