1- مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (دانلود

2- شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری (دانلود

3- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی (دانلود)

4- عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری (دانلود)

5- نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی (دانلود