فرایندها

فرایند تنظیم قرارداد در دفتر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه اراک (دانلود)

 

 

 

فرایند أخذ تعهدنامه رسمی وثیقه ملکی فرصت مطالعاتی/ مأموریت پژوهشی خارج از کشور اعضای هیئت علمی در دفتر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه اراک (دانلود)

 

 

 

فرایند أخذ تعهدنامه رسمی وثیقه ملکی فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتری در دفتر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه اراک (دانلود)