1- مجموعه مقالات همایش ملی استقلال دانشگاهها (دانلود

2- رویه قضایی دیوان عدالت اداری با موضوعات اداری، استخدامی و فرهنگی (دانلود)