شورای حقوقی دانشگاه اراک

به منظور ارتقاء وضعیت حقوقی دانشگاه و اتخاذ تدابیر و سیاست­های علمی و تخصصی و با توجه به ضرورت استفاده از نظرات مشورتی اساتید صاحب­نظر، شورای حقوقی دانشگاه با شرایط ذیل تشکیل می­ شود:
1- شورای حقوقی دانشگاه نهاد مشورتی حقوقی دانشگاه است که در مدیریت امور حقوقی حسب تشخیص مدیر امور حقوقی یا رییس دانشگاه تشکیل می­ شود.
2- شورای حقوقی متشکل از حداقل سه نفر از اساتید صاحب­نظر یا متخصصین در رشته ­های مختلف حقوقی است که از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق و یا خارج از دانشگاه تعیین می­ شوند. اعضای این شورا به پیشنهاد مدیر امور حقوقی و حکم ریاست دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می­ شوند.
3- ریاست شورا بر عهده مدیر امور حقوقی دانشگاه و در غیاب وی بر عهده معاون وی خواهد بود.
4- نظرات شورا جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با مدیر امور حقوقی است.
5- مدیر امور حقوقی می­ تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب­نظر برای شرکت در جلسات شورای حقوقی دعوت به عمل آورد.