مزایده و مناقصه

انجام کلیه خریدهای جزیی و متوسط، مناقصه، مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه و مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران/مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه/مزایده محقق سازند.

مراحل انعقاد قرارداد از طریق مناقصه

 

مناقصه پروژه محوطه سازی میدان مرکزی دانشگاه اراک (دریافت آگهی

 

قوانین و مقررات مرتبط 

قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها (به همراه پیوستهای آن )

آیین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوب 1394)

تعیین نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1397)

آیین نامه اجرایی بند (الف) قانون برگزاری مناقصات 

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (مصوب 1390)