مزایده و مناقصه

انجام کلیه خریدهای جزیی و متوسط، مناقصه، مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه و مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران/مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه/مزایده محقق سازند.

مراحل انعقاد قرارداد از طریق مناقصه

کاربرگهای آیین نامه تضمین معاملات دولتی (1394) 

تمام شرکت کنندگان در مناقصه های دانشگاه مکلفند بر اساس کاربرگهای پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی، ضمانت نامه بانکی تهیه کنند. بدیهی است مناقصه گزار از بازکردن پیشنهادهایی که ضمانت نامه بانکی (شرکت در فرایند ارجاع کار) براساس پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی نیست، خودداری می کند. 

برای دریافت کاربرگهای آیین نامه تضمین معاملات دولتی اینجا کلیک کنید. 

 

قوانین و مقررات مرتبط 

قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها (به همراه پیوستهای آن )

آیین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوب 1394)

تعیین نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1397)

آیین نامه اجرایی بند (الف) قانون برگزاری مناقصات 

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (مصوب 1390)