اعضای هیأت رئیسه

نام و نام خانوادگی

سمت

ملاحظات

میثم روحانی

نایب رئیس هیأت

دانشگاه اراک

محمد قاسم حاجی آبادی

دبیر هیأت

دانشگاه اراک

مهتاب منصوری

خزانه دارهیأت

دانشگاه اراک

محمد سلیمانی راد

بارزس هیأت

دانشگاه اراک

ماشاله جعفری

عضوهیأت رئیسه

دانشگاه پیام نور

سید مهدی فراهانی

عضوهیأت رئیسه

دانشگاه  علمی کاربردی

پروانه راهزانی

عضوهیأت رئیسه

دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی

دکتر مهدی شریفیان

مسئول کمیته آموزش عضو هیأت رئیسه

دانشگاه دانشگاه آزاد

عابد حقدادی

عضوهیأت رئیسه

دانشگاه مدیر کل ورزش وجوانان

دکتر اسفندیار خسروی زاده

عضوهیأت رئیسه

دانشگاه دانشگاه اراک

مریم خوش صفا

عضوهیأت رئیسه

دانشگاه آزاد

مجید محمدی

عضوهیأت رئیسه

دانشگاه فرهنگیان

حمید موذونی

عضوهیأت رئیسه

دانشگاه فنی و حرفه ای