کارشناس تربیت بدنی: آقای محمد قاسم حاجی آبادی

شماره تلفن دفتر: 34173580- 086 

 

شرح وظایف:

1. برنامه ریزی فعالیتهای ورزشی موجود در دانشگاه در قسمت آقایان و تمرینات تیمهای ورزشی  کارکنان

2. برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبهای مختلف در طی سال ویژه کارکنان

3. اعزام تیم های ورزشی فعال کارکنان به مسابقات و اردوهای کوهروی و ...

4. جذب مربیان تیم های ورزشی کارکنان

5. گزارش عملکرد مربیان و تیم های ورزشی کارکنان

6. همکاری در مسابقات و تمرینات و اعزام های تیم های ورزشی دانشجویان

7. همکاری و اطلاع رسانی برنامه های استخر و کوهروی