نمایشگر یک مطلب

 

 

خانم کمانکش

کارشناس تربیت بدنی 


شماره تلفن:  2621747-0863            

شرح فعالیت ها :

1.

ورزش های تیمی دختران در بخش قهرمانی

2.

همکاری در برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبهای مختلف در طی سال ویژه دانشجویان ، کارکنان و اساتید

3.

اعزام تیم های ورزشی فعال کارکنان به مسابقات و اردوهای کوهروی و ...  بانوان

4.

جذب مربیان تیم های ورزشی دانشجویان و کارکنان و رسیدگی به امور مربوطه در بخش بانوان

5.

گزارش عملکرد مربیان و تیم های ورزشی دانشجویان و کارکنان در بخش بانوان

6.

همکاری در مسابقات و تمرینات و اعزام های تیم های ورزشی دانشجویان و کارکنان

7.

مدیر استخر در بخش بانوان با همکاری خانم منصوری و آقای مهاجر و کلیه امور مربوطه

8.

سرپرستی تیم های اعزامی دختر دانشجویان و کارکنان

9.

امور مربوط به  اعزام تیم های دانشجویی به مسابقات استانی، منطقه و المپیاد

10.

امور مربوط بایگانی اداره

11.

مسئولیت روابط عمومی ، سایت  و کانال اداره تربیت بدنی با همکاری آقای حاجی آبادی

12.

تهیه تاریخچه اداره تربیت بدنی

13.

همکاری با خانم منصوری در امور گزارش های عملکردی و اطلاع رسانی

14.

کمک به برنامه ریزی کلیه امور اداره تربیت بدنی