کارشناس تربیت بدنی: آقای علیرضا مهاجر

شماره تلفن دفتر: 34173557-086(استخر دانشگاه)

 

شرح وظایف:

1. برنامه ریزی فعالیتهای استخر جهت دانشجویان همکاران و خانواده ها

2. برگزاری مسابقات ورزشی  شنا به مناسبهای مختلف در طی سال ویژه کارکنان و دانشجویان

3. اعزام تیم های شنای کارکنان و دانشجویان به مسابقات

4. -جذب مربی و ناجی جهت کلاسهای آموزشی ، تفریحی در استخر

5. گزارش عملکرد مربیان و ناجیان  وتیم های شنا