نمایشگر یک مطلب

 

آقای دکتر کریم زهره وندیان

مدیر اداره تربیت بدنی

دبیر منطقه چهار کشور

رئیس هیئت ورزش های دانشگاه های استان مرکزی

لیسانس : دانشگاه تربیت معلم ( خوارزمی سابق)

فوق لیسانس : دانشگاه تهران ، گرایش مدیریت تربیت بدنی

دکترا : دانشگاه تربیت مدرس گرایش بازاریابی ورزشی

شماره تلفن دفتر: ۰۸۶۳۲۶۲۱۷۴۰   ----  موبایل : ۰۹۱۰۶۷۶۸۸۵۹

پست الکترونیکی : K.ZOhevand۸۰۹۸@gmail.com