آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، اداره تربیت بدنی دانشگاه

شماره تماس: 32621745-86

ایمیل:    d-sport@araku.ac.ir