کارشناس تربیت بدنی:خانم مهتاب منصوری

شماره تلفن دفتر: 32621748 - 086  

شرح وظایف:

1. برنامه ریزی دقیق در خصوص حفظ ونگهداری اماکن ورزشی.

2. عقد قرارداد با ارگانهای دولتی و باشگاههای خصوصی به منظور استفاده از فضاهای دانشگاه.

3. پی گیری مستمر نسبت به نیازهای ضروری و تعمیراتی سالن های ورزشی  .

4. برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری برای دانشجویان .

5. برنامه ریزی کلاسهای مختلف فوق برنامة آموزشی در رشته های فعال ورزشی دانشجویان  دختر.

6. نظارت بر تمرین تیم‌های ورزشی دانشگاه در کلاسهای فوق برنامه

7. پیگیری در تأمین تجهیزات  ورزشی مورد نیاز سالن ها

8. برگزاری ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه

9. همکاری در تشکیل و تدارکات لازم جهت انتخاب تیم‌های ورزشی و شرکت در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی .

10. سرپرستی  تیم‌های ورزشی برای شرکت در مسابقات منطقه ای و کشوری

11. نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی مختلف درون دانشکده ای ، درون دانشگاهی، خوابگاهی و...

12. هماهنگی ساعات استفاده ار فضاهای ورزشی .

13. تهیه لیست  وسایل ورزشی موردنیاز در سالن های ورزشی .

14. پی گیری  مسایل ایمنی در کلیه موارد در سالنهای ورزشی .

15. نظارت جدی وبه موقع بر امر نظافت سالنهای وزشی.

16. نظارت جهت تـامین بموقع سـوخت و سیستم حرارتی و روشنایی ، صوتی سالن های ورزشی.

17. تهیه نامه کتبی جهت ورود و خروج ارگانهای دولتی و خصوصی در سالن های ورزشی .