خانم منصوری

کارشناس تربیت بدنی

شماره تلفن:  2621748 - 0863

شرح فعالیت ها :

1.

برنامه ریزی فعالیتهای ورزشی موجود در دانشگاه در قسمت بانوان و تمرینات تیمهای ورزشی  دانشجویان و کارکنان

2.

جشنواره های ورزشی ( پاییزه ، زمستانه و بهاره )  و امور مربوط به ورزش همگانی دانشجویان دختر

3.

میزبانی مسابقات استانی، منطقه و کشوری

4.

اعزام تیم های ورزشی دختران  

5.

رسیدگی و پیگیری قراردادهای مربوط به اماکن ورزشی

6.

امور مالی ( رابط مالی اداره تربیت بدنی )

7.

خزانه دار هیأت ورزش های دانشگاهی استان مرکزی

8.

سامانه سجاد ( ثبت مشخصات دانشجویان فعال و فعالیت های ورزشی شامل مسابقات منطقه ای، جشنواره ها و مناسبت ها)

9.

تهیه و تنظیم کلیه گزارش های عملکرد اداره تربیت بدنی به دانشگاه، وزارت علوم، منطقه و اداره کل تربیت بدنی استان

10.

تهیه و تنظیم نامه های اداری و درخواست ها

11.

کار دانشجویی ( پیگیری و رسیدگی به فعالیت های انجمن ورزشی و کار دانشجویی)

12.

امور مربوط به استخر در بخش بانوان با همکاری خانم کمانکش

13.

سرپرستی تیم های اعزامی دختران

14.

تهیه تقویم ورزشی سالیانه

15.

امور جاری اداره