نمایشگر یک مطلب

المپیاد سال 1387 دانشگاه یزد و بوعلی همدان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام کسب شده

1

الهام نادری

کاراته

مقام سوم

2

حسین غلامیان

دو و میدانی

مقام اول و دوم

3

عباس عبدالملکی

دو و میدانی

مقام دوم

4

همت میرزایی

کشتی

مقام سوم

5

میثم کیان نژاد

کشتی

مقام سوم

6

محمد امین بیطرفان

جودو

مقام سوم

 

المپیاد سال 1389 دانشگاه سمنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام کسب شده

1

ریحانه فراهانی

دو و میدانی پرتاب دیسک

مقام سوم

2

ابوالفضل سمیعی

کاراته کومیته

مقام سوم

3

داود کشاورز زاده

کاراته کومیته

مقام دوم

4

عباس نجفی

کشتی در وزن 74 کیلوگرم

مقام اول

5

اسحاق رجبی

کشتی در وزن 96 کیلوگرم

مقام دوم

6

حامد پارسایی قلعه

کاراته کومیته

مقام دوم

 

 

المپیاد سال 1391 دانشگاه بیرجند

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام کسب شده

1

الهام نادری

سمانه سادات ساداتی

وحیده اکبری

کاراته - کاتای تیمی

مقام سوم

2

 

شنا

مقام دومی و مقام سوم

3

 

دو و میدانی

مقام سوم

 

المپیاد سال 1393 دانشگاه شهید بهشتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام کسب شده

1

-

-

-

 

 

المپیاد سال 1395 دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام کسب شده

1

علی فهیمی

دو و میدانی

دو مقام اولی

2

امیر حسین سماعی

شنا

مقام دوم و سوم

3

زهرا نوری

مینا شفیعی

فاطمه مومنی

فاطمه هداوند

دو و میدانی- امدادی100×4 متر

مقام دوم

4

5

6

 

المپیاد سال 1397 دانشگاه شیراز

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته ورزشی

مقام کسب شده

1

 مرضیه پالیزوان

تکواندو وزن 50- کیلو

 مقام سوم

2

  مریم جهانبانی

کاراته وزن 53- کیلو

مقام سوم 

3

سجاد برخوری

دو و میدانی ماده پیاده روی 10 کیلومتر

 مقام اول 

4

 ابوالفضل شهرجردی

کاراته (کاتا)

مقام اول 

5

 کاوه خنجری

کشتی آزاد وزن 120 کیلو

مقام دوم

6

 رضا العامری

دو و میدانی ماده 10 کیلومتر پیاده روی

مقام سوم