مدیر اداره تربیت بدنی: جناب آقای دکتر کریم زهره وندیان

گرایش: دکترای مدیریت ورزشی- بازاریابی ورزشی

شماره تماس:09106768859

شماره تلفن دفتر: 32621740-086 

پست الکترونیکی:k.zohrevand8098@gmail.com

 

شرح وظایف:

1. میزبانی مسابقات ( خواهران و برادران )  .

2. اعزام به مسابقات ( خواهران و برادران )  .

3. ورزش مناطق ( خواهران و برادران )  .

4. تجهیزات ورزشی سالنهای ورزشی  .

5. درون دانشگاهی .

6. مسابقات جام شهدای دانشجو .

7. برگزاری کارگاههای آموزشی .

8. نظارت و درخواست خرید تجهیزات سالنهای ورزشی .

9. مدیریت ورزش دانشکده ها .

10. سازماندهی و تدوین برنامه های انجمن ورزشی .

11. ترویج نهضت داوطلبی بین دانشجویان

12. بسط و گسترش ورزش همگانی .