نمایشگر یک مطلب

جناب آقای ناصر طاهری از سال 1352 لغایت 1379 و سال 1384 لغایت 1386

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه اراک / گروه تربیت بدنی - بازنشسته

 تحصیلات: کارشناس تربیت‌بدنی

 

جناب آقای دکتر اسفندیار خسروی زاده از سال  1379 لغایت 1382

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه اراک / دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی / گروه مدیریت ورزشی

تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی

پست الکترونیک: e-khousravizadeh @araku.ac.ir

 

جناب آقای دکتر داریوش خواجوی از سال 1382 لغایت 1384

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه اراک / دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی / گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی

 پست الکترونیک: d-khajavi@araku.ac.ir

جناب آقای دکتر نادر شوندی از سال 1386 لغایت 1389

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه اراک / دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی / گروه فیزیولوژی و آسیب‌شناسی ورزشی - بازنشسته

تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی

پست الکترونیک: n-shavandi@araku.ac.ir

 

جناب آقای دکتر عباس صارمی از سال 1389 لغایت 1398

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه اراک / دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی / گروه فیزیولوژی و آسیب‌شناسی ورزشی

تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی

پست الکترونیک: a-saremi@araku.ac.ir

 

جناب آقای دکتر کریم زهره‌وندیان از سال 1398 تاکنون

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه اراک / دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی / گروه مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی ورزشی

تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی

پست الکترونیک: k.zohrevand8098@gmail.com