نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج المپیاد ورزشی ، مجازی

نتایج المپیاد ورزشی ، مجازی

 

مجموع شرکت کنندگان در المپیاد مسابقات  ورزشی ،مجازی در 4 رشته ورزشی  با 65 نفر شرکت کننده در دو بخش دانشجویان پسر و دختر  انجام شد، در پایان نفرات برتر انتخاب شدند.

 

نفرات برتر در مسابقه المپیاد مجازی در رشته شنا در بخش آقایان

 

محمد امین یزدی زاد: 39617121060

حسین همتی :  39817121092

رسول مومنی زاده : 39710161021

نفرات برتر در مسابقه المپیاد مجازی در دراز نشست در بخش آقایان

 

محمد امین یزدی زاد : 39617121060

: 39813151088  کامیاب قربانی

مهدی رجائی :  39613191007

نفرات برتر در مسابقه المپیاد مجازی در رشته رو پایی در بخش آقایان

 

رسول مومنی زاده: 39710161021

محمدرضا سبزآبادی :39717121080

محمد مهدی روستائیان: 39617121018

نفرات برتر در مسابقه المپیاد مجازی در رشته طناب زنی در بخش آقایان

 

رسول مومنی زاده: 39710161021

محمد حسین سمیعیان : 39617121024     

شهاب سوری: 39617121025

 

نفرات برتر در مسابقه المپیاد مجازی در بخش خانم ها

 

فرنیا شمس نیک پی در بخش روپایی

پروین نبی پور در بخش طناب زنی

نجمه چیره نژاد در بخش طناب زنی

نرگس موسوی در بخش دراز ونشست